کوتاه و مفید درباره جو

با طبیعت سرد و خشک و قابض ، مفید طبایع روان و گرم مزاجها می باشد

بهترین آن تازه حداکثر تا یکساله و بدترین آن کهنه او می باشد

جو تازه با غذائیت کم ، اما با قوه جلادهنده و جمع کننده و جلوگیر و مسکن غلیان ( فشار ) خون و صفرا و تشنگى و جو کهنه تلخ بدطعم مورث لاغرى و مضر مثانه و مصلحش روغنها می باشد

آرد جو بو داده با قدرى شکر بهترین غذاى اطفال می باشد

چون خمیر جو را بگذارند تا ترش شود و در دوغ حل کرده بعد از یک شب یک لیوان بنوشند جهت رفع تشنگى و التهاب معده و قى صفرائى و خارش و تب گرم و اسهال صفراوى بی عدیل می باشد

آب پخته نیمکوب جو به حدی که متلاشى شده باشد را ماء الشعیر گویند ، در طبع سرد و تر ، بازکننده بول و مسکن حرارت و فشار خون و اخلاط سوزان و زودگذر و مولد خون پاکیزه و با رطوبت است

ماءالشعیر جهت تبهاى تند و جگرهاى گرم و سل و دق و زخم روده و ریه و سرفه گرم خشک نافع ، اما موجب ناراحتى و مضر امعا و احشای سرد و براى آنها نفاخ می باشد ، مگر با خوردن گلقند ( کوبیده برگ گل که گلاب بر او افشانده با عسل بجوشانند )

در مواقعى که طبع بسته باشد ( یبوست ) شرب ماءالشعیر جایز نمی باشد

خوردن پخته جو با نصف آن خشخاش کوبیده که مثل نان بپزند ، رافع صداع ( سردرد ) گرم و با گل کاشفه ( گیاهى شبیه زعفران که در شیرینى ها و نان پزى ها استفاده زعفران از او می کنند ) رفع بلغم لزج و خارش و دانه هاى خارش دار و گیر و سدد می کند

آشامیدن جوشانده جو با عناب و انجیر و سپستان و پرسیاوشان در رفع درد سینه و سرفه مجرب می باشد

شیره جو که خیسانده و کوبیده شیره بکشند رفع اسهال گرم صفراوى می کند

گذاشتن خمیر نیمگرم آرد جو بر روى ورم گرم ، هرچند سفت و سخت باشد باعث تحلیل و نرمى او شده ، گذاشتنش بر روى دمل سبب گشودن دمل می شود

گذاشتن همین ضماد با کوبیده ناخنک و پوست خشخاش بر پهلو درمان ذات الجنب و درد پهلو می کند

مالیدن حل کرده آرد جو با آب بر نقرس گرم باعث تخفیف آن می گردد

مالیدن جو پخته با سرکه رفع جرب و خارش و شرى ( دانه هاى ریز خارش دار ) و حکه می کند

مالیدن جوشانده جو با اشنان و تریاک و آب کاهو یا هر یک از این اجزا رفع سردرد سخت و ورم چشم و آب ریزش چشم و بینى و باد سرخ می کند و باعث استحکام دادن به استخوان و عضو شکسته و کوفت دیده می شود

غرغره شیره جو رفع ورم و درد گلو می کند

مالیدن شیره پخته جو با انجیر یا آب عسل ( ماءالعسل ) رفع ورمهاى گرم و بلغمى می کند

مالیدن یا گذاشتن جو سوزانده که کوبیده با آب خمیر کرده باشند رافع لک و پیس و بدرنگى پوست و کزاز می باشد

نکته : جوشاندن جو پوست نکنده تولید فقاع می کند که شرب آن حرام است

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین