۱۰ رابطه بی سرانجام

 ۱۰ نوع رابطه ی که هیچ سرانجامی درپی نخواهد داشت

رابطه نوع اول : رابطه ای که درآن بیش از آنچه که به ما عشق می ورزند عشق می ورزیم

رابطه نوع دوم : رابطه ای که درآن بیش از آنچه عشق می ورزیم به ما عشق می ورزند

رابطه نوع سوم : رابطه ای که در آن عاشق توانایی های بالقوه همسرخود می باشیم

رابطه نوع چهارم : رابطه ای که در آن ماموریت نجات همسرمان را برعهده داریم

رابطه نوع پنجم : رابطه ای که در آن به ( نامزد ) یا همسر خود بعنوان یک الگو چشم دوخته ایم

رابطه نوع ششم : رابطه ای که در آن به دلایل بیرونی شیفته نامزد یا همسرخود شده ایم

رابطه نوع هفتم : رابطه ای که در آن ما و نامزد یا همسرمان از تفاهم جزئی برخوردار هستیم

رابطه نوع هشتم : رابطه ای که در آن نامزد یا همسرمان را از روی سرکشی و عصیان انتخاب می کنیم

رابطه ی نوع نهم : رابطه ای که در آن نامزد یا همسرمان را بعنوان عکس العملی درقبال نامزد یا همسر قبلی خود انتخاب کرده ایم

رابطه ی نوع دهم : رابطه ای که در آن نامزد یا همسرمان در دسترس  و نزد ما نیست

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین