۵نکته برای گرفتن یک تصمیم درست!

۱ ) در زمان حال بمانید:
درزمان های پرمشغله فکرشماجلوترازبدن تان حرکت می کند.این جاست که خیلی چیزهافراموش می شود .

تصادفات وسوءتفاهم هااتفاق می افتد،دچارسردرگمی می شویدوزمان تان هدرمی رود.پس ذهن تان رابه زمان حال برگردانیدودرست روی همان کاری که همان موقع می خواهیدانجام دهیدتمرکزکنید
۲ ) انتخاب های تان را بررسی کنید:
همه انتخاب های راجمع کنید.اگرانتخابی پیش روی تان نمی بینید،ازدیگران کمک بگیرید.برای پیداکردن جواب درست ازخودتان سؤالات درون گرایانه بپرسیدتاهمه چیزبرای تان شفاف شود.درزیربه چندنمونه ازاین سؤالات اشاره می کنیم:
_آیااین انتخاب من رابه سوی آینده یی بهترسوق می دهد؟
_آیااین انتخاب دستاوردهای طولانی مدت برایم داردیافقط سودکوتاه مدت نصیبم می کند؟
_آیابه خاطرخودم این تصمیم رامی گیرم یافقط می خواهم دیگران راخوشحال کنم؟
۳ ) به بصیرت خود گوش کنید:
آیااین تصمیم ازروحم نشأت می گیردیانفسم؟آیاناشی ازقوه ی ذهنم است یادلم؟این سطح هوشیاری تان رابالامی بردوشماراازتحت کنترل بودن به اعتمادمی رساند.وقتی پیام اصلی راگرفتیدزمزمه های تحلیل گرایانه ذهن تان راساکت کنید،آن وقت خواهیدفهمیدکه بصیرت تان هیچ وقت اشتباه نمی کند
۴ ) جوانی را از سر بگیرید:
لحظه یی آرام بایستیف،نفس عمیق بکشیدوگوش کنید.آرامش بگیریدودوباره جوان شوید.ازآن جاکه ظرفیت انرژی مابااستفاده ی بیش ازحدیااستفاده کم ازبین می رود،بایدمصرف انرژی تان راباتجدیدانرژی مداوم متوازن کنید.باشادابی وتازگی تصمیم بگیریدنه باخستگی
۵ ) در مورد مسائل مهم جسورانه عمل کنید :
وقتی متوجه شدیدکه تصمیم درست نیازمندعملی جسورانه است،مطمئن باشیدکه ازعهده ی آن برمی آیید.تصمیمات درست همیشه تصمیمات ساده یی نیستند.تغییرشگرفی که درزندگی وکارتان ایجادمی شودراتجسم کنید.راهکارهایی که برای تان عنوان شده راامتحان کنیدتاتصمیمات بهتری برای بهبودزندگی تان بگیرید

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین